حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
معرفی نانو در صنعت خودرو
یکی از اصلی ترین موضوعات فناوری نانو، ساخت مواد با خواص جدید است. این مواد ارزش افزوده بسیار بالا و کارایی بالاتری در تمام صنایع خواهند داشت که صنعت خودرو نیز از آن مستثنی نمی باشد. اکنون توجه بخش عمده صنعت خودرو به کاربردهای هوشمند فناوری نانو معطوف شده است.